bys/6 > gryQxDt4

gryQxDt4

bys/6 srs3bgu kNo4
gro4: by3Ô÷3g6
wkQx8iz: !(!


bys/6 N2Xb[i6 Leaf Lake bys/zb y0/zi b=Zi vq9lgzi cmixlzb Deep Harbour -u ilg/s2 ƒzi Finger River. ci5gxW4 xu§5/q5gi4 r˜mbi4 bµ1z5 NÙ3gos2 r9ozi4. bµi, s3WMÏo4 ò3g6 srs3bgj5 kNj5 WQx3ymÔ÷3g6. bys/6, grc3hi by3Ô÷3gu4, sçi3n6 w8Nzi4 Leaf Basin-u4: Leaf Lake, Leaf Passage and Leaf Bay ƒzb grx. Leaf Basin bys/6 cspm/si3n6 so9lxb§Aizi4 xfä5gu5 trst§A7m5 !% uMübk5.

bm8N kNz wm3usbi4 ßmJoxl4 GN5¥5 eMlá5H, wclw5 Gwcl2„5, x5˜8ts2 ñm5n/q8i4, €Ni9lH, uto4 Gut3i4H x7ml xuhi4 t7uxoxl4. x7mlQx9M4, !))) nixî5gi4 su7mo4 Ì?îC/gw8Ngi4 bys/u. r=Z[c3hi e8kxJxi9l bf/sZJ5g5 Wrsc3t9lQ5 bys/s2 er3bzi w8Nq8il.

swAw4f5 u3do8ix[z5 Révillon Fréres ç5n8Ñ4fl v7Xiz5 xgi s4fwyJ[î5 bs3yb3[u5 !()%-u !()&-u9l, xgi5, kNu vN8Nzî5gu5 s9lu kNQ/sÔ2. Ì8N kN{[ui6 Wsygc4f5 x3dñExA?5gui6 ej5yf5 wk8k5 ƒ4Jxox3gk5 vq3hj9l. ryxio, bmq5 bs3yb3"4 is[3iz"4 s4fxg[î4 !(#% x3ÇAzi Nsk9î5 kNo5ÌE/s8iqg6 ciQ/Clxzi.

!(%)-i, v?mgc4f5 s4fwyJ[î5 wo8ix[7u4 ƒ4Jxu x7ml wlyoEp4f5 W5Jpicy5ht4, wkw5 xuhw5 kx2XoxyJ[î5 b=Zi kNo1aX9oxyJu. ßmJw9o ryxi ƒ4Jxu WboÙ8iq7mb wkw5 xuhw5 WZhxExcyJ[î5 v?m4f5 W5JtnÌ3tyAtq8i5. !(^#-u, fÑ2 srs3bgzk5 grjx3typ7mE4 fÑ4f5 v?mq8i, whmZhxClx3hi WâlbE/sJi4 €3éZ/Exu4, grÌMs3g[i6 kÌu4 kNo7u4 kw5yQxu4 yei¯zi bys/s2 ßmJc3inu.

!(^^-at9lA WNhx3i6 WQx3bsMzo3t9lA, wkw5 wMŒ5 ª5gnµ5 x[5ymo3iuJ5 Ni yKi3u kNoQZ/3bz5 nN/sJ5nsm¯5. grÌExcMs3g[î5 N9oxi4 kN5ÌMz7m¯3u4 cmix2 Ùzi s{?l8î5 bs3yb3[gc[î5 kNym[zi4. cmix2 Ùz sNb4Ïbs5nCb3gui6 W5JtQ5hA sux4f5 sXZ3im5 xg3bslx1axX5ht4 sW3¯u ßmJ3ysgk5 x7ml wcl8ixEx3gk5; nixî5g9l Finger River ilg/s2 ƒz wm5yxA5hi wmEQxz; x7ml kNbc5yxhi u5b[7u4 nN[sZ/3gu4. raiziso3m5, kÌ6 kNym[so3g6 x5ybso3g[i6 bys/3u4. W5JtQlx3bz Ö4fx bs3yb3[gcuî4 iDx3bsi1qAtz wozK6 kÌu4 kNÌ3[si1qAtc3g6 bm8N so8ij5 yˆE/s7m5 Gso8ij5 trst5bb6 kNzH r9oz s/CM1axÇl8i4 s/ê8Nshi W8im5, x7ml trst=ZChx3lA sW3¯u whw5xc5bC/3im5. !(&!-At9lA, b=Zi kNo7us5 w7uie5ht4 kw5yJ[î5 fxX4f5 is[3ix[z8i4. Ì8N ho kN[oµu fxX©q8Ng6 wozic1q©5hi fxÑ5 wMŒnzk5 fÑ2 srs3bgzi.

 

bm4fx gryAt5noxamJ5 W/symJw5 kN[4 w8ixymJoEi3j5 vg5pctŒ8iq8i4.